عملکرد فوم های صلب پلی یورتان در کاهش خسارات سازه ای ناشی از برخورد پرتابه

فوم های صلب پلی یورتان

در این مقاله عملکرد فوم های صلب پلی یورتان بکار رفته در زره های کامپوزیتی جهت کاهش آثار ضربه ی وارده بر زره به صورت عددی- با استفاده از روش اجزا محدود- مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه بررسی پارامتر های مهم طراحی همانند ضخامت و چگالی فوم و نیز سرعت برخورد (نرخ کرنش) پرتابه بر عملکرد زره می باشد. در زره های مورد بررسی که دارای یک ساختار دو لایه ی فلز و فوم می باشند از 4 فوم مختلف با چگالی های 80 ، 160، 288 و320 کیلوگرم بر متر مکعب در 6 ضخامت متفاوت استفاده به عمل آمده است. همچنین رفتار هر یک از زره ها تحت برخورد پرتابه ای با سرعت های متفاوت ، مورد بررسی قرارگرفته است. پس از بررسی تاثیر پارامتر های طراحی بر رفتار زره، مقادیر بهینه ی چگالی و ضخامت فوم برای مهار ضربات وارده تعیین شده اند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.